Home / Post

CHET Vanly (ជេត វណ្ណលី), National Co-Lawyer of Civil Party Unit for Case 002/004

Primary Interview Questions: CHET Vanly

VOICES FROM THE ECCC (Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia)/THE KHMER ROUGE TRIBUNAL.

 1. Can you state your position and provide a brief summary of your basic responsibilities?
  តើអាចរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីតួនាទី និងការងារទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រី​ នៅក្នុងអ.វ.ត.ក
  បានដែរឬទេ?
 2. Can you provide any insight into what brought you to the ECCC in this role?
  តើលោកស្រី​អាចរៀបរាប់ឲ្យដឹងបានទេថា កត្តាអ្វីទៅដែលនាំឲ្យលោកស្រីបានមកបំរើការងារនៅក្នុង អ.វ.ត.ក?
 3. What are your thoughts on the positive and negative aspects of the ECCC? (or restrictions or freedoms that you found at the ECCC)
  តើលោកស្រីមានទស្សន:យ៉ាងណា ចំពោះទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលបានកើតនៅក្នុងតុលាការ អ.វ.ត.ក?
  (ឬ មានការដាក់កម្រិតរឹតត្បិតតឹងរឹង ឬ មានសេរីភាពពេញលេញ)
 4. Can you comment on any significant challenges faced in your role at the ECCC?
  តើលោកស្រីអាចផ្តល់នូវទស្សនយោបល់អំពីបញ្ហាលំបាកដ៏ជាក់លាក់ណាមួយ ដែលបានប្រឈមក្នុងនាមលោកស្រីជាមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេណីនៅអ.វ.ត.កបានដែរឬទេ?
 5. As a member of the Civil Party Support unit, you are required to assist people who have suffered horribly as either victims or the family members of victims. What part of this work did you like? What part of this work did you dislike?
  ក្នុងនាមលោកស្រីជាមេធាវីនៃអង្គភាពដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេណី។ លោកត្រូវបានតម្រូវឲ្យជួយសម្របសម្រួលការងារជូនជនរងគ្រោះឬសមាជិកគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលបានទទួលរងការឈឺចាប់និងភ័យតក់ស្លត់។​​
  តាមរយការងារទាំងនេះ តើមានផ្នែកណាមួយដែលលោកស្រីបានពេញចិត្ត? ហើយផ្នែកមួយទៀតដែលមិនបានពេញចិត្តដែរឬទេ?
 6. Can you provide any personal anecdotes on what you liked or disliked about your work?
  តើលោកស្រីអាចរៀបរាប់ប្រាប់នូវព្រឹត្តិការ ឬ រឿងរ៉ាវផ្ទាល់របស់នរណាម្នាក់ ទាក់ទិនទៅនឹងការងាររបស់លោកស្រី ​ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីចូលចិត្ត ឬមិនចូលចិត្តដែរឬទេ​?
 7. Will you look back on your experience with the ECCC as a positive or negative experience? Please explain why.
  តើលោកស្រីអាចនឹងសម្លឹងមើលត្រឡប់ក្រោយវិញចំពោះបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីនៅអ.វ.ត.ក ដែលវាអាចជាបទពិសោធន៍មួយមានលក្ខណ:វិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន​ បានដែរឬទេ? សូមអធិប្បាយពន្យល់​ តើហេតុអ្វី?
 8. Are there any lessons learned, best practices, or recommendations that stand out in your mind based on your time at the ECCC? These recommendations, best practices or lessons learned can be both for future countries (or the UN) considering an ECCC-like court, as well as other personnel who may be working in such courts.
  តើមានមេរៀនបទពិសោធន៏ ការអនុវត្តន៍ការងារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ណាខ្លះដែលបានលេចធ្លោនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកស្រី ដោយផ្អែកលើពេលវេលាធ្លាប់បានបំពេញការងារ នៅអ.វ.ត.ក​ ដែរឬទេ?
  ឧទាហរណ៍: ការផ្តល់អនុសាសន៍ ការអនុវត្តន៍ការងារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ឬ មេរៀនបទពិសោធន៏ទាំងអស់នេះ គឺអាចចាត់ទុកជាមេរៀនសម្រាប់បណ្តាប្រទេសនានាក្នុងពេលអនាគត ឬ សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងសម្រាប់មន្រ្តីនិងបុគ្គលិកដ៏ទៃៗទៀត ដែលនឹងអាចធ្វើការងារបាននៅក្នុងតុលាការមួយ​ស្រដៀងនឹងតុលាការ​អ.វ.ត.ក​ នេះ។
 9. Can you speak on what you identify to be successes or victories, either in your personal work or the ECCC?
  តើលោកស្រីអាចនិយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីៗដែលបានគិតថា វាគឺជាភាពជោគជ័យសម្រាប់ការងារផ្ទាល់របស់លោកស្រីឬ សម្រាប់តុលាការអ.វ.ត.កផង​ បានដែរទេ?
 10. Can you speak on what you identify to be opportunities or tasks that you think should be accomplished but were not attained—either because of legal or other impediments?
  តើអាចនិយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលលោកស្រីយល់ថា គឺជាឳកាស​ឬកាតព្វកិច្ចនានាដែលគួរតែធ្វើបានសម្រេចជោគជ័យ ប៉ុន្តែបែជាមិនបានសម្រេចជោគជ័យទៅវិញ ដោយសារតែមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ ឬការពន្យាពេល និងការជំទាស់ណាមួយបានដែរឬទេ?
 11. What do you see to be significant challenges for future courts handling mass atrocities based on your work at the ECCC?
  តើលោកស្រីយល់ឃើញថា អ្វីទៅដែលជាបញ្ហាដ៏លំបាកនានាសម្រាប់តុលាការក្នុងពេលអនាគត ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់រង្គាលដ៏ឃោរឃៅធ្ងន់ធ្ងរ ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកស្រីនៅអ.វ.ត.ក បានដែរឬទេ?
 12. Can you recall any experiences at the ECCC that changed your perspective, opinion, or practice?
  តើលោកស្រីអាចចាំបាននូវបទពិសោធន៍ការងារណាមួយនៅអ.វ.ត.ក ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទស្សន​​​​ វិស័យ មតិយោបល់ ឬ ការអនុវត្តការងាររបស់លោកស្រី បានដែរឬទេ?
 13. Keeping within the boundaries of what has been released to the public: Can you recall any accused or survivor stories that resonate with you?
  តើលោកស្រីអាចចាំបាននូវរឿងរ៉ាវណាមួយរបស់ជនជាប់ចោទ ឬ អ្នករស់រានមានជីវិត ដែលបាននៅដក់ជាប់ជាមួយលោកស្រី ដែរឬទេ?
 14. What do you think is the one (or several) major impacts of the ECCC on Cambodian society? Both today and twenty years from now?
  តើលោកស្រីយល់ឃើញថា អ្វីគឺជាឥទ្ធិពលដ៏មានសារ:សំខាន់បំផុតរបស់អ.វ.ត.ក ទុកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងក្នុងរយ:ពេលម្ភៃឆ្នាំ ខាងមុខទៀត?
 15. What do you think is the one (or several) major impacts of the ECCC on victims or Civil Parties? Did the ECCC fulfill its promise to victims and Civil Parties?
  តើលោកស្រីយល់ឃើញថា អ្វីទៅដែលជាឥទ្ធិពលដ៏មានសារ:សំខាន់បំផុតរបស់តុលាការអ.វ.ត.ក សម្រាប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះឬដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេណី? តើតុលាការអ.វ.ត.ក បានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានពេញលេញដូចការសន្យាជូនចំពោះជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេណី ដែរឬទេ?

 

 

(Photo by SAN Bunsim October 25, 2019 )