Home / Post

KIM Meng Khy (គឹម ម៉េងឃី), National Co-lawyer of Civil Party Unit for Case 001/002

VOICES FROM THE ECCC (Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia)/THE KHMER ROUGE TRIBUNAL.

 1. Can you state your position and provide a brief summary of your basic responsibilities?
  តើលោកអាចរៀបរាប់ដោយសង្ខេប អំពីតួនាទីនិងការងារទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់លោក
  បានដែរឬទេ?
 2. Can you provide any insight into what brought you to the ECCC in this role?
  តើលោកអាចរៀបរាប់ឲ្យដឹងបានទេថា កត្តាអ្វីដែលបានជម្រុញរូបលោកឲ្យទៅបំរើការងារនៅក្នុង អ.វ.ត.ក?
 3. What are your thoughts on the positive and negative aspects of the ECCC?
  (or restrictions or freedoms that you found at the ECCC)
  តើលោកមានទស្សន:យ៉ាងណា ចំពោះទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលបានកើតនៅក្នុងតុលាការ
  អ.វ.ត.ក? (ឬ មានការដាក់កម្រិតរឹតត្បិតតឹងរឹង ឬ មានសេរីភាពពេញលេញ)
 4. Can you comment on any significant challenges faced in your role at the ECCC?
  តើលោកអាចផ្តល់នូវទស្សនយោបល់អំពីបញ្ហាលំបាកដ៏ជាក់លាក់ណាមួយដែលបានប្រឈម ក្នុងនាមលោកជាមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេណីនៅអ.វ.ត.ក បានដែរឬទេ?
 5. As a member of the Civil Party Support unit, you are required to assist people who have suffered horribly as either victims or the family members of victims. What part of this work did you like? What part of this work did you dislike?
  ក្នុងនាមលោកជាមេធាវីនៃអង្គភាពដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេណី។ លោកត្រូវបានតម្រូវឲ្យជួយសម្របសម្រួលការងារជូនជនរងគ្រោះឬសមាជិកគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលបានទទួលរងការឈឺចាប់និងភ័យតក់ស្លត់។​​ តាមរយការងារទាំងនេះ តើមានផ្នែកណាមួយដែលលោកបានពេញចិត្ត? ហើយផ្នែកណាមួយទៀតដែលលោកមិនបានពេញចិត្ត?
 6. Can you provide any personal anecdotes on what you liked or disliked about your work?
  តើលោកអាចរៀបរាប់ប្រាប់នូវព្រឹត្តិការឬរឿងរ៉ាវផ្ទាល់របស់ណាម្នាក់ទាក់ទិនទៅនឹងការងាររបស់លោក ​ដែលធ្វើឲ្យលោកចូលចិត្ត ឬមិនចូលចិត្ត ដែរឬទេ​?
 7. How would you compare your experience in the ECCC with other positions you held?
  តើលោកអាចប្រៀបធៀបបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកនៅអ.វ.ត.ក​ ទៅនឹងតួនាទីរបស់លោកដ៏ទៃទៀតដែលធ្លាប់បានបំពេញកន្លងមក ដែរឬទេ?
 8. Will you look back on your experience with the ECCC as a positive or negative experience? Please explain why.
  តើលោកអាចនឹងសម្លឹងមើលត្រឡប់ក្រោយវិញចំពោះបទពិសោធន៍របស់លោកនៅអ.វ.ត.ក ដែលវាអាចជាបទពិសោធន៍មួយមានលក្ខណ:វិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន​ដែរឬទេ? សូមអធិប្បាយពន្យល់​ តើហេតុអ្វី?
 9. Are there any lessons learned, best practices, or recommendations that stand out in your mind based on your time at the ECCC? These recommendations, best practices or lessons learned can be both for future countries (or the UN) considering an ECCC-like court, as well as other personnel who may be working in such courts.
  តើមានមេរៀនបទពិសោធន៏ ការអនុវត្តន៍ការងារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ឬ ការផ្តល់អនុសាសន៍ណាខ្លះ ដែលលេចធ្លោក្នុងគំនិតរបស់លោក ដោយផ្អែកលើពេលវេលារបស់លោកធ្លាប់បានបំពេញការងារនៅ
  អ.វ.ត.ក​ ដែរឬទេ?
  ឧទាហរណ៍: ការផ្តល់អនុសាសន៍ ការអនុវត្តន៍ការងារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ឬ មេរៀនបទពិសោធន៏ទាំងអស់នេះ គឺអាចចាត់ទុកជាមេរៀនសម្រាប់បណ្តាប្រទេសនានាក្នុងពេលអនាគត ឬ សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងសម្រាប់មន្រ្តីនិងបុគ្គលិកដ៏ទៃៗទៀត ដែលនឹងអាចធ្វើការងារបាននៅក្នុងតុលាការមួយ​ស្រដៀងនឹងតុលាការ​អ.វ.ត.ក​ នេះ។
 10. Can you speak on what you identify to be successes or victories, either in your personal work or the ECCC?
  តើលោកអាចនិយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីៗដែលបានគិតលោកថា វាគឺជាភាពជោគជ័យសម្រាប់ការងារផ្ទាល់របស់លោកឬសម្រាប់តុលាការអ.វ.ត.កផង​ បានដែរទេ?
 11. Can you speak on what you identify to be opportunities or tasks that you think should be accomplished but were not attained—either because of legal or other impediments?
  តើលោកអាចនិយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលលោកយល់ថា គឺជាឳកាស​ឬកាតព្វកិច្ចនានាដែលគួរតែធ្វើបានសម្រេចជោគជ័យ ប៉ុន្តែបែជាមិនបានសម្រេចជោគជ័យទៅវិញ ដោយសារតែមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ ឬ ការពន្យាពេលនិងការជំទាស់ណាមួយ បានដែរឬទេ?
 12. What do you see to be significant challenges for future courts handling mass atrocities based on your work at the ECCC?
  តើលោកយល់ឃើញថា អ្វីទៅជាបញ្ហាដ៏លំបាកនានាសម្រាប់តុលាការក្នុងពេលអនាគត ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់រង្គាលដ៏ឃោរឃៅធ្ងន់ធ្ងរ ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកនៅអ.វ.ត.ក បានដែរឬទេ?
 13. Can you recall any experiences at the ECCC that changed your perspective, opinion, or practice?
  តើលោកអាចចាំបាននូវបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកណាមួយនៅអ.វ.ត.ក ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទស្សន:​​​​​ វិស័យ មតិយោបល់ ឬ ការអនុវត្តការងាររបស់លោក ដែរឬទេ?
 14. Keeping within the boundaries of what has been released to the public: Can you recall any accused or survivor stories that resonate with you?
  តើលោកអាចចាំបាន នូវរឿងរ៉ាវណាមួយរបស់ជនជាប់ចោទ ឬ អ្នករស់រានមានជីវិត ដែលបាននៅដក់ជាប់ជាមួយលោក ដែរឬទេ?
 15. What do you think is the one (or several) major impacts of the ECCC on Cambodian society? Both today and twenty years from now?
  តើលោកយល់ឃើញថា អ្វីគឺជាឥទ្ធិពលដ៏មានសារ:សំខាន់បំផុតរបស់អ.វ.ត.ក ទុកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងក្នុងរយ:ពេលម្ភៃឆ្នាំ ខាងមុខទៀត?
 16. What do you think is the one (or several) major impacts of the ECCC on victims or Civil Parties? Did the ECCC fulfill its promise to victims and Civil Parties?
  តើលោកយល់ឃើញថា អ្វីគឺជាឥទ្ធិពលដ៏មានសារ:សំខាន់បំផុតរបស់អ.វ.ត.ក ដែលបានស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះ ឬ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេណី? តើតុលាការអ.វ.ត.ក បំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានពេញលេញដូចតាមការសន្យាជូនចំពោះជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេណី ដែរឬទេ?

(Photo by SAN Bunsim October 04, 2019 )